pletení a háčkování - TOPTEX

pletení a háčkování ° pletení a háčkování ° pletení a háčkování ° pletení a háčkování ° pletení a háčkování ° pletení a háčkování ° pletení a háčkování

pletení a háčkování
AKCE TOPTEX
toptex   

Zásady zpracování osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů

 

  1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 

     Provozovatelem:

 

            TOPTEX pletací příze s.r.o.,   IČ:  26870843,   DIČ:  CZ26870843, 

             se sídlem v  Halenkově 636, 756 03,

            zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě,  v oddíle C,

             vložce 50864.

 

·    Osobními údaji:

 

      jméno a příjmení, název či obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, bydliště, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

 

2.  Provozovatel e-shopu www.toptex.cz tímto jakožto správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

 

3.  Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy v platném znění, zejména:

· Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“);

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

· zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen „ZoOOÚ“);

· zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

· zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

· zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

případně v souladu s dalšími platnými právními předpisy.

 

4.         Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele 

             zboží nebo služby.

 

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů nebo služeb Provozovatele

 

 

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

 

1.  Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno především za účelem evidence zákazníků e-shopu, plnění smluv a pro marketingové účely (zasílání elektronických informací o novinkách a výhodných nabídkách, zasílání slevových kuponů, zacílení on-line reklamy na internetu, informací o výhercích soutěží provozovaných firmou TOPTEX).

Zpracováním osobních údajů založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení správce sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s prodejem zboží na e-shopu www.toptex.cz a jeho dalších jazykových variant. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce pro účely přímého marketingu využíváme pouze pro informování našich zákazníků o novinkách a akcích prostřednictvím newsletteru nebo SMS zprávy (na základě Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, §7, odst. 2 a 3).

b.      i. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům.);

ii.  plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv reklamace vadného zboží

 

c.  oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

i.   účinná obhajoba v případě sporu

ii.  oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení GDPR, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi

 

 

d.  marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele;

i.   plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů, správcem není využíváno profilování

ii.  cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě.

S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas.

 

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky předpisů Evropské unie. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů. Osobní údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů budeme spravovat po dobu 10 let nebo do odvolání vašeho souhlasu

 

f.  vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb: Provozovatel nenahrává hovory uskutečněné mezi ním a Účastníkem

 

2.  Provozovatel je správcem osobních údajů.

 

 


III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 

1.  Pokud Účastník neposkytne své osobní údaje, není možné mu poskytnout službu, která je na těchto údajích závislá. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2.  Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3.  Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4.  Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

5.  Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací a sporů, registrace nového zákazníka, služby externí marketingové společnosti, služby externí účetní firmy a příp. dalším oprávněném subjektů s ohledem na specifická zpracování.

6.  Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

 

  1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 

a)  požadovat od Provozovatele přístup k jeho osobním údajům;

b)  na opravu poskytnutých osobních údajů;

c)  na výmaz poskytnutých osobních údajů;

d) na omezení zpracování osobních údajů;

e)  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

f)  právo na přenos osobních údajů na jiného správce;

g)  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

  1. V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na těchto kontaktech:

 

* e-mail:   objednavky@toptex.cz 

* telefon:  (+420)  604 511 316

* doručovací adresa: TOPTEX pletací příze, s.r.o.,  Halenkov 636, 756 03

* adresa datové schránky:  rjr7uiv

 

3.  Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

 

4.  V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

a)  požádat Provozovatele o vysvětlení na výše uvedených kontaktech

b)  vznést námitku proti zpracování a požadovat, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo

 

5.  Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

 

6.  Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z již evidované (použité) e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1.  Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2.  Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

3.  Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.